Zrozumienie Roli Darowizny w Wspólności Majątkowej Małżeńskiej

by

in

Temat darowizny w małżeństwie zasługuje na szczegółowe omówienie ze względu na swoją złożoność i emocje, jakie może wzbudzać. W praktyce polskiego prawa rodzinnego, przepisy dotyczące darowizny i jej wpływu na majątek małżonków są regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Zawierając związek małżeński, małżonkowie wchodzą w tzw. ustawową wspólność majątkową. Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa przez obu małżonków lub każdego z nich oddzielnie. Wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności zarobkowej oraz dochody generowane zarówno przez majątek wspólny, jak i osobisty każdego z małżonków, są zaliczane do majątku wspólnego.

 

Ale jak wtedy jest z darowiznami? Czy darowizna, na przykład od rodziców, wchodzi do majątku wspólnego?

 

Zasady dotyczące darowizn a ustawowa wspólność majątkowa

 

Rozporządzanie majątkiem na rzecz dzieci za życia jest praktyką stosunkowo powszechną wśród rodziców. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą darowizny. Jednakże, darowizna przekazana do majątku jednego z małżonków, zgodnie z Kodeks rodzinnym i opiekuńczym, stanowi majątek osobisty tego małżonka. W rezultacie drugi małżonek nie ma praw do tego majątku, który został przekazany w drodze darowizny po ślubie.

 

Można to podsumować stwierdzeniem, że darowizna może wejść do:

 

Majątku osobistego jednego z małżonków,

Majątku wspólnego obu małżonków.

Ostateczna decyzja zależy od woli osoby, która darowiznę przekazuje, a ta wola musi być wyraźnie zapisana w umowie darowizny. Jeśli nie ma wskazania, że darowizna wchodzi do majątku wspólnego, wtedy jest uznawana za część majątku osobistego jednego z małżonków.

 

To samo zasada dotyczy środków uzyskanych ze zbycia składników majątku osobistego, takich jak sprzedaż nieruchomości. Takie środki także wchodzą do majątku osobistego i nie są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

 

Czy darowizna pieniężna wchodzi do majątku wspólnego?

 

W przypadku darowizny pieniężnej, zasady są podobne jak dla darowizny nieruchomości. Jeżeli umowa darowizny wskazuje jedynie na jeden konkretny składnik majątku (tak jak określona suma pieniędzy przekazana jako darowizna), który jest dodany do majątku osobistego jednego z małżonków, taka darowizna nie wchodzi do majątku wspólnego.

 

Ale co w sytuacji, gdy obdarowany małżonek chciałby podzielić się otrzymanym majątkiem z drugim małżonkiem? Tutaj darczyńca ma prawo zdecydować w umowie darowizny, że darowizna ma wejść do majątku wspólnego obdarowanego małżonka i jego partnera. Taka decyzja wymaga jednak obecności obu małżonków.

 

Sytuacja jest nieco inna, jeśli chodzi o wyposażenie mieszkania, które małżonkowie otrzymali jako darowiznę, na przykład od rodziców po ślubie. Przedmioty codziennego użytku, takie jak meble czy telewizor, są uznawane za część majątku wspólnego. Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy te przedmioty zostały nabyte poprzez darowiznę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której darczyńca wyraźnie zdecydował inaczej.

 

Wnioski: Darowizna a majątek wspólny

 

Podsumowując, otrzymanie darowizny w trakcie małżeństwa nie oznacza automatycznie, że staje się ona częścią majątku wspólnego. Chyba że umowa darowizny stanowi inaczej, lub sam obdarowany zdecyduje się na dalszą darowiznę na rzecz drugiego małżonka.

 

Czy mówimy o pieniądzach, czy o nieruchomości, darowizna wchodzi do majątku wspólnego tylko wtedy, gdy obie strony umowy zgodnie na to zdecydują. Jest to istotne zrozumienie, które może pomóc parom uniknąć potencjalnych konfliktów związanych z zarządzaniem majątkiem i korzystaniem z darowizny.